Welkom bij Claim-je-kenteken.nl

 Bij claim-je-kenteken.nl heb je als automobilist de mogelijkheid om aan te geven dat je graag mee wil doen aan een van de mobiliteit projecten. Met een inschrijving bij claim-je-kenteken.nl voorkom je dat je een spits mijd campagne mis loopt. Door je kenteken in te voeren zullen wij controleren of je mee kan doen aan het spits mijd project.
 

Momenteel kan je inschrijven voor het A1 spits mijd project.

Vul hieronder je kenteken in om er achter te komen of je mee kan doen!


Vul je kenteken in


Ik wil me afmelden voor gebied:

Veelgestelde vragen

Mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adresgegevens leveren?

Ja, volgens de WegenVerkeerswet, art. 43, eerste lid, mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan overheidsinstanties als zij op grond van hun publieke taak deze gegevens nodig hebben. De gemeente of provincie is zo’n instantie. Volgens de Planwet Verkeer en Vervoer is een gemeente of provincie verplicht een gemeentelijk Verkeer en Vervoersbeleid te voeren. Die publieke taak vormt de grondslag voor het verstrekken van de gegevens uit het kentekenregister. Voor Rijkswaterstaat is de publieke taak vastgelegd in het instellingsbesluit . Op basis van deze publieke taak zijn wegbeheerders in Nederland gerechtigd om kentekens te registreren in een stadium waarin een kentekenhouder zich nog niet als deelnemer heeft aangemeld.

Kan ik mij ergens afmelden voor dergelijke referentiemetingen?

Deelnemen aan dit soort (spitsmijd)projecten is altijd vrijwillig. De groep geadresseerden wordt steeds op basis van een steekproef gevonden. Het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is een openbaar register dat door daartoe geautoriseerde instanties geraadpleegd kan worden. Kentekenhouders kunnen dus in principe altijd in een dergelijke steekproef terechtkomen. Er is bij de RDW geen bestand van kentekenhouders die hiervoor niet benaderd mogen worden. Als je niet benaderd wilt worden, kun je dat op de volgende wijzen laten registreren:

  • Registreer-me-niet.nl heeft het initiatief genomen om een register op te zetten om je af te melden voor registratie van je kenteken. Projecten moeten zich hier wel voor bij www.registreer-me-niet.nl aanmelden. Indien je op de site je kenteken invoert, wordt het kenteken meteen na registratie verwijderd uit de database voor dat betreffende project.
  • Bij het Nationaal Postregister (https://www.postfilter.nl) kun je zelf aangeven welke geadresseerde post je niet (meer) wilt ontvangen. Uiteraard worden deze registers gecheckt voordat de uitnodigingen tot deelname worden verstuurd. Je kenteken wordt dan eerst nog wel geregistreerd, je ontvangt alleen geen uitnodiging.

Zijn er voertuigen (kentekens) die uitgesloten zijn van deelname?

Kentekenhouders van motoren en bussen, en buitenlandse kentekenhouders zullen om praktische redenen veelal niet uitgenodigd worden voor (spitsmijten)projecten.

Is mijn privacy ook gewaarborgd bij deelname aan het project?

Als u besluit deel te nemen worden de door uzelf ingevulde gegevens in een apart deelnemersbestand opgenomen. Voor dit deelnemersbestand gelden eveneens specifieke waarborgen. Deze worden u bij inschrijving verstrekt. De naam- en adresgegevens die zijn gebruikt voor het verzenden van de brief worden onmiddellijk na ontvangst van de eerste reacties (formulier/website) vernietigd. Er worden geen identificerende gegevens opgeslagen. Bekijk hier onze Privacy Policy

Welke rol speelt de leasemaatschappij?

De leaserijder is een belangrijke weggebruiker die op zorgvuldige wijze benaderd kan worden via de leasemaatschappij en – eventueel – de werkgever. De Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) heeft in een protocol met het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgelegd hoe dit proces verloopt. De individuele leasemaatschappijen zorgen voor de communicatie naar de berijders, en de koppeling van waargenomen kentekens naar berijders. Bovendien kunnen zij generieke overzichten gebruiken in hun eigen bedrijfsvoering, loyalty-programma’s, enz.

Individuele gegevens van berijders van leaseauto’s worden NIET aan de leasemaatschappijen beschikbaar gesteld. Er is geen controle mogelijkheid door werkgever of leasemaatschappij op de (wijze van) deelname of reisgedrag. Het staat iedere leasemaatschappij volkomen vrij zonder opgaaf van redenen van deelname af te zien. Kentekens in de waarnemingen die op naam staan van die betreffende maatschappijen worden uit het bestand verwijderd.

Is deelname aan het spaarprogramma fiscaal belast?

De uiteindelijke beloning die wordt uitgekeerd na afloop van de proef is een nettobedrag. Dit hoeft dus niet opgegeven te worden aan de Belastingdienst.

Worden de waargenomen kentekens doorgestuurd aan de Belastingdienst of de politie?

Nee. De gegevens worden exclusief en uitsluitend voor het projectdoel gebruikt en niet doorgegeven aan andere partijen buiten het project. Na het project worden de gegevens direct vernietigd of geanonimiseerd en geaggregeerd opgeslagen en gebruikt voor statistische doeleinden. Er geldt echter één uitzondering: net als iedereen in Nederland is ook de wegbeheerder strafrechtelijk verplicht gegevens beschikbaar te stellen als het Openbaar Ministerie dat officieel schriftelijk vordert. Zo’n vordering dient heel specifiek te zijn, en slechts, een beperkte periode te bestrijken (bijvoorbeeld datum dd-mm-jjjj tussen 08.00 en 14.00 uur) en een eenduidige locatie te bevatten. Lees hier onze Privacy Policy

Kan de overheid niet op een andere manier aan informatie komen?

De methode met camera’s wordt gezien als een snelle en de minst belastende methode om te kunnen registreren welke voertuigen, er hoe vaak rijden en om desgewenst in contact te komen met de weggebruiker. Momenteel zijn er hiervoor nog geen goede alternatieven.

Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens en ik wil voor dit project ook niet meer worden benaderd. Wat kan ik doen?

Voertuigeigenaren die benaderd worden voor deelname, waarvan wij niet meteen een aanmelding ontvangen, kunnen wij binnen een periode van maximaal zes maanden nog één keer benaderen met de volgende redenen:
1) herinnering aan de aanmeldmogelijkheid
2) en/of voor een kort onderzoek naar de reden waarom men zich niet heeft aangemeld.
3) en/of voor een kort onderzoek over veranderingen in bijvoorbeeld routekeuze of reisgedrag

Indien u niet meer benaderd wilt worden, kunt u dit aangeven. Informatie hierover vindt u in de uitnodigingsbrief. Alleen als u zelf aangeeft niet meer benaderd te willen worden, ontvangt u geen nieuwe mailing voor dit project meer. In dat geval gaat u ermee akkoord dat wij uw adresgegevens tot het eind van het project bewaren. Zo zijn wij – bij een nieuwe mailing – in staat uw adres uit het verzendbestand te halen. Na afsluiting van het project worden uw gegevens vernietigd.

Bekijk hier onze Privacy Policy

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens nog meer gebruikt en mag u deze wel gebruiken?

De kentekenregistratie verloopt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De RDW heeft samen met Rijkswaterstaat bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een algemeen gecombineerde melding (onder nummer 1075161) gedaan dat zij kentekenregistraties en gegevensuitwisseling laten plaatsvinden voor verkeersonderzoeken.

Meer informatie kunt u vinden op cbpweb. Tijdens de referentiemeting worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt voor het werven van deelnemers en het meten en analyseren van reisgedrag van potentiele deelnemers.

Bekijk hier onze Privacy Policy

Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?

Vanaf de start van de referentiemeting zijn camera’s geplaatst die het verkeer hebben gemeten. Bij deze meting zijn uitsluitend de kentekens van passerende voertuigen vastgelegd. Via het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer/Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie in Veendam is het adres verkregen dat boven aan de brief staat vermeld. De referentiemeting en de registratie hebben plaatsgevonden onder strikte voorwaarden, conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer of in de folder ‘Privacy bescherming en het kentekenregister’, van de RDW.

Voorafgaand aan de kentekenregistratie wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zich preventief af te melden via www.registreer-mij-niet.nl. Uw kenteken wordt in dat geval meteen na registratie gewist en u wordt verder niet benaderd.

Bekijk hier onze Privacy Policy

Hoeveel mensen reageren op een uitnodiging voor deelname?

Gemiddeld reageert 25 tot 35% van de mensen. Bij projecten met een sterk lokaal/regionaal karakter kan de respons oplopen tot boven de 50%.

De auto met het genoemde kenteken is niet meer in mijn bezit, is als vermist opgegeven of is inmiddels naar de sloop gebracht. Waarom heb ik toch een brief ontvangen?

Ondanks onze zorg om dergelijke kentekens buiten de referentiemeting te houden is het mogelijk dat er per ongeluk toch een brief verzonden wordt. In dat geval is dan ten onrechte aan u verzonden en bieden wij u daarvoor onze verontschuldigingen aan.

Ik heb het vermoeden dat een ander met mijn kenteken rijdt. Kan dat?

Er worden in alle gevallen alleen kentekens geregistreerd, geen automerk of type. Daarom is het niet mogelijk na te gaan of een andere auto met uw kenteken rondrijdt. Vaak vormen ten onrechte ontvangen bekeuringen een aanwijzing dat er inderdaad een auto met hetzelfde kenteken rondrijdt. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

Zowel mijn huisgenoot als ik heeft deze brief ontvangen. Kunnen wij allebei meedoen?

Wanneer op uw woonadres meerdere kentekens zijn geregistreerd, kan het zijn dat meerdere bewoners een brief ontvangen. Er kan per woonadres maximaal één persoon deelnemen. Deze bewoner doet echter wel mee met álle kentekens van personenauto’s die op uw woonadres staan geregistreerd. Leaseauto’s van leden van uw huishouden vallen hier ook onder.

Is het verplicht om mee te werken?

Nee, deelname is niet verplicht. Via registreer-me-niet.nl kun je aangeven dat je niet wilt dat je kenteken geregistreerd wordt. Maar ook als je kenteken wel geregistreerd wordt en je uitgenodigd wordt voor deelname, is dit altijd op vrijwillige basis.

Wanneer meten de camera’s?

De camera’s registeren gedurende een vooraf vastgestelde periode (veelal vier tot acht weken). Deze periode wordt gebruikt om te kunnen bepalen wat de verkeersdruk op een bepaald traject is en wie er eventueel in aanmerking komt voor deelname aan een mijdproject. Meestal is de meting beperkt tot de spitsperiodes, in een enkel geval wordt gedurende het gehele etmaal gemeten. De metingsperiode wordt voorafgaand aan de meting gemeld in lokale en/of landelijke media. Op basis van het aantal keren dat een voertuig de camera’s passeert, ontvangt de weggebruiker in sommige gevallen een uitnodiging om deel te nemen. Alleen bij deze laatste groep worden de kenteken-gegevens gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar.

Wat wordt geregistreerd?

Alleen het kenteken, het tijdstip en de locatie van de waarneming worden geregistreerd. De camera’s meten alleen welke auto’s wanneer op een bepaalde weg rijden en welke richting ze op gaan. Er worden dus geen eventuele snelheidsovertredingen gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of je alleen of met meerdere personen in de auto zit.

Bekijk hier onze Privacy Policy

Wie organiseert een registratie?

De registratie wordt veelal in opdracht van de betrokken wegbeheerder uitgevoerd. De uitvoering is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Zij zijn gehouden aan alle privacy procedures voor dergelijke projecten.

Bekijk hier onze Privacy Policy