Claim-je-kenteken

F.A.Q.

Mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adresgegevens leveren?

Ja, volgens de Wegenverkeerswet, art. 43, eerste lid, mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan overheidsinstanties als zij op grond van hun publieke taak deze gegevens nodig hebben. De gemeente of provincie is zo’n instantie. Volgens de Planwet Verkeer en Vervoer is een gemeente of provincie verplicht een gemeentelijk Verkeer en Vervoersbeleid te voeren. Die publieke taak vormt de grondslag voor het verstrekken van de gegevens uit het kentekenregister. Voor Rijkswaterstaat is de publieke taak vastgelegd in het instellingsbesluit. Op basis van deze publieke taak zijn wegbeheerders in Nederland gerechtigd om kentekens te registreren in een stadium waarin een kentekenhouder zich nog niet als deelnemer heeft aangemeld. Wij werken altijd in opdracht van Rijkswaterstaat en/of provincie.

Is mijn privacy ook gewaarborgd bij deelname aan het project?

Als je besluit deel te nemen aan het project worden de gegevens – die je zelf hebt opgegeven – in een apart deelnemersbestand opgenomen. Voor dit deelnemersbestand gelden eveneens specifieke waarborgen. Deze worden aan jou bij inschrijving verstrekt. De naam- en adresgegevens die zijn gebruikt voor het verzenden van de brief worden onmiddellijk na ontvangst van het eerste reactiemoment (formulier/website) vernietigd. Er worden geen identificerende gegevens opgeslagen. Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Privacy Policy.

Worden de waargenomen kentekens doorgestuurd aan de Belastingdienst of de politie?

Nee. De gegevens worden uitsluitend voor het projectdoel gebruikt en worden nooit doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van het project worden de gegevens direct vernietigd of geanonimiseerd. Er geldt echter één uitzondering: net als iedereen in Nederland is ook de wegbeheerder strafrechtelijk verplicht gegevens beschikbaar te stellen als het Openbaar Ministerie dat officieel schriftelijk vordert. Zo’n vordering is zeer specifiek en mag slechts een beperkte periode te bestrijken (bijvoorbeeld datum dd-mm-jjjj tussen 08.00 en 14.00 uur) en moet een eenduidige locatie te bevatten. Meer informatie over dit onderwerp vind je in onze Privacy Policy

 

Kan de overheid niet op een andere manier aan informatie komen?

De methode met ANPR-camera’s wordt gezien als de meeste snelle en de minst belastende methode om voertuigen te registreren. Daarnaast kent is deze methode niet fraudegevoelig.

Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens en ik wil voor dit project ook niet meer worden benaderd. Wat kan ik doen?

Indien je niet meer benaderd wilt worden, kunt je dit bij ons eenvoudige aangeven. Informatie hierover vind je in onze uitnodigingsbrief. Wij noteren jouw persoonsgegevens wel in een bestand zodat wij jouw gegevens uit een toekomstig verzendbestand dat binnen dit project wordt gebruikt kunnen halen. Na afsluiting van het project worden jouw gegevens vernietigd. Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Privacy Policy.

 

Automobilisten die benaderd worden voor deelname, maar zich nog niet hebben aangemeld, mogen wij binnen een periode van maximaal zes maanden nog één keer benaderen met de volgende redenen:

1) herinnering aan de aanmeldmogelijkheid.

2) en/of voor een kort onderzoek naar de reden waarom men zich niet heeft aangemeld.

3) en/of voor een kort onderzoek over veranderingen in bijvoorbeeld routekeuze of reisgedrag.

Bekijk hier onze Privacy Policy

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens nog meer gebruikt en mag u deze wel gebruiken?

De kentekenregistratie via onze ANPR-camera’s verloopt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG). De RDW heeft samen met Rijkswaterstaat bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een algemeen gecombineerde melding (onder nummer 1075161) gedaan dat zij kentekenregistraties en gegevensuitwisseling laten plaatsvinden voor verkeersonderzoeken. Meer informatie kan je vinden via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Tijdens de referentiemeting worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt voor het werven van deelnemers en het meten en analyseren van reisgedrag van potentiele deelnemers. Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Privacy Policy. Bekijk hier onze Privacy Policy

Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?

Vanaf de start van de referentiemeting zijn ANPR-camera’s geplaatst op het traject waar de wegwerkzaamheden plaatsvinden. Bij deze meting worden uitsluitend de kentekens van passerende voertuigen vastgelegd. Via het kentekenregister van de RDW is het adres verkregen dat boven aan jouw brief staat vermeld. De referentiemeting en de registratie hebben plaatsgevonden onder strikte voorwaarden, in ieder geval conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de RDW of in de folder ‘Privacybescherming en het kentekenregister’, van de RDW.

Voorafgaand aan de kentekenregistratie wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zich preventief af te melden via de website www.registreer-mij-niet.nl. Jouw kenteken wordt in dat geval meteen na registratie gewist en je wordt verder niet meer benaderd. Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Privacy Policy.

Wanneer meten de camera’s?

De camera’s registeren gedurende twee vooraf vastgestelde periodes. De eerste periode noemen wij de nulmeting. In deze periode (veelal 4-8 weken) bepalen wij aan de hand van de data wat de verkeersdruk op een bepaald traject is en wie er eventueel in aanmerking komt voor deelname aan een mijdproject. Meestal is de nulmeting beperkt tot de spitsperiodes, in een enkel geval wordt gedurende het gehele etmaal gemeten. De metingsperiode wordt voorafgaand aan de meting gemeld in lokale en/of landelijke media. Op basis van het aantal keren dat een voertuig de camera’s passeert, ontvangt de weggebruiker in sommige gevallen een uitnodiging om deel te nemen. Alleen bij deze laatste groep worden de kentekengegevens gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar. Vervolgens registreren de camera’s deze kentekens gedurende de beloningsperiode. Hierin wordt gekeken hoe vaak kentekens worden geregistreerd en hoe dit zich verhoudt tot de nulmeting.

Wat wordt geregistreerd?

De ANPR-camera’s registreren alleen het kenteken, het tijdstip en de locatie van de waarneming. De camera’s meten verder alleen welke auto’s wanneer op een bepaalde weg rijden en welke richting ze op gaan. Eventuele snelheidsovertredingen worden NIET gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of je alleen of met meerdere personen in de auto zit.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Privacy Policy.

Kan ik mij ergens afmelden voor dergelijke referentiemetingen?

Deelnemen aan spitsmijdingsprojecten is altijd vrijwillig. De groep geadresseerden wordt steeds op basis van een steekproef bepaald. Het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is een openbaar register dat door geautoriseerde instanties geraadpleegd kan worden. Kentekenhouders kunnen dus in principe altijd in een dergelijke steekproef terechtkomen. Er is bij de RDW geen bestand van kentekenhouders die hiervoor niet benaderd mogen worden. Maar er is wel een andere manier om niet benaderd te worden:

Via de website registreer-me-niet.nl kan jij jezelf eenvoudig afmelden voor registratie van jouw kenteken(s). Projecten moeten zich hier wel voor bij www.registreer-me-niet.nl aanmelden. Indien je op de site jouw kenteken invoert, wordt het kenteken meteen na registratie verwijderd uit de database voor het betreffende project.

Bij het Nationaal Postregister (https://www.postfilter.nl) kun je zelf aangeven welke geadresseerde post je niet (meer) wilt ontvangen. Uiteraard worden deze registers gecheckt voordat de uitnodigingen tot deelname worden verstuurd. Je kenteken wordt dan eerst nog wel geregistreerd, je ontvangt alleen geen uitnodiging.

Zijn er voertuigen (kentekens) die uitgesloten zijn van deelname?

Kentekenhouders van vrachtwagens, bussen, motoren en buitenlandse kentekenhouders zullen om praktische redenen niet uitgenodigd worden voor (spitsmijding)projecten.

Ik rijd een leaseauto, kan ik dan wel meedoen?

De leaserijder is een belangrijke weggebruiker die op zorgvuldige wijze benaderd kan worden via de leasemaatschappij en – eventueel – de werkgever. De Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) heeft in een protocol met het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgelegd hoe dit proces verloopt. De individuele leasemaatschappijen zorgen voor de communicatie naar de automobilisten, en de koppeling van waargenomen kentekens naar automobilisten.

Individuele gegevens van berijders van leaseauto’s worden NIET aan de leasemaatschappijen beschikbaar gesteld. Er is geen controlemogelijkheid door werkgever of leasemaatschappij op de (wijze van) deelname of reisgedrag. Het staat iedere leasemaatschappij volkomen vrij zonder opgaaf van redenen van deelname af te zien. Kentekens in de waarnemingen die op naam staan van die betreffende maatschappijen worden uit het bestand verwijderd.

Is de (geldelijke) beloning van het spitmijdingsproject fiscaal belast?

De uiteindelijke beloning die wordt uitgekeerd na afloop van het project is een nettobedrag. Je hoeft dus niets op te geven aan de Belastingdienst.

Hoeveel mensen reageren op een uitnodiging voor deelname?

Gemiddeld reageert 25 tot 35% van de automobilisten die in de referentiemeting zijn vastgelegd. Bij projecten met een sterk lokaal/regionaal karakter kan de respons oplopen tot boven de 50%.

Zowel mijn huisgenoot als ik heeft deze brief ontvangen. Kunnen wij allebei meedoen?

Wanneer op jouw woonadres meerdere kentekens zijn geregistreerd, kan het zijn dat meerdere bewoners een brief ontvangen. Er kan echter per woonadres maximaal één persoon deelnemen. Deze persoon doet echter wel mee met álle kentekens van personenauto’s die op dit woonadres staan geregistreerd, inclusief leaseauto’s.

Is het verplicht om mee te werken?

Nee, deelname is niet verplicht. Via registreer-me-niet.nl kun je aangeven dat je niet wilt dat je kenteken geregistreerd wordt. Maar ook als je kenteken wel geregistreerd wordt en je uitgenodigd wordt voor deelname, is dit altijd op vrijwillige basis.


De auto met het genoemde kenteken is niet meer in mijn bezit, is als vermist opgegeven of is inmiddels naar de sloop gebracht. Waarom heb ik toch een brief ontvangen?

Ondanks onze zorg om dergelijke kentekens buiten de referentiemeting te houden is het mogelijk dat je per ongeluk toch een brief hebt ontvangen. Bijvoorbeeld doordat de referentiemeting plaatsvond voordat het kenteken niet meer in jouw bezit was. In dat geval is de brief ten onrechte aan jou verzonden en bieden wij jou daarvoor onze verontschuldigingen aan.

Ik heb het vermoeden dat een ander met mijn kenteken rijdt. Kan dat?

Wij registreren alleen kentekens. Het automerk of type auto wordt niet geregistreerd. Daarom is het niet mogelijk na te gaan of een andere auto met uw kenteken rondrijdt. Vaak vormen ten onrechte ontvangen bekeuringen een aanwijzing dat er inderdaad een auto met hetzelfde kenteken rondrijdt. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

Wie organiseert een registratie?

De registratie wordt altijd in opdracht van de betrokken wegbeheerder uitgevoerd. Vaak is dit Rijkswaterstaat. De uitvoering van de camera-registratie is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Zij zijn gehouden aan alle privacy procedures voor dergelijke projecten. Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Privacy Policy.